ОБЯВА

Обяви

МБАЛ – АРДИНО  ЕООД

ГР. АРДИНО, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

На основание чл.105 от Закона за лечебните заведения, във връзка с  чл.20, ал.1, т.11 от Наредбата за общинските търговски дружества и в изпълнение на Решение №272 от  27.06.2017 год., на Общински съвет – Ардино и  Заповед №26 от 15.08.2017 година на управителя на МБАЛ Ардино ЕООД.

ОБЯВЯВА ТЪРГ С  ЯВНО НАДДАВАНЕ

На  31.08.2017 година /четвъртък/ от 12.00 часа в залата на МБАЛ Ардино ЕООД, за отдаване под наем на част от имот, собственост на общинското търговско дружество МБАЛ”Ардино” ЕООД, както следва:

  1. 10/десет/ кв.м. от покривното и 4.4 кв.м. от подпокривното пространство на сградата на МБАЛ”Ардино” ЕООД, представляваща триетажна масивна сграда със застроена площ 1 248 кв.м. и разгъната застроена площ 3744 кв.м., находяща се в УПИ XXIV от кв.29 по ПУП на гр.Ардино за инсталиране и използване на електронни съобщителни съоръжения, за срок от 10 /десет/ години, месечна наемна цена 360.00 лв. с ДДС.

Тръжни условия:

Тръжна документация се закупува срещу 30.00 лв. платими в касата на  МБАЛ Ардино ЕООД в срок до 16.00 часа на  30.08.2017 година;

Заявление за участие в търга се входират в деловодството на МБАЛ Ардино ЕООД  в срок до 16.00 часа на  30.08.2017 година;

Депозит  за обекта по т.1  в размер на  един месечен наем  с ДДС в размер на  360.00 лв.;

Срок на отдаване – 10 /десет/ год.

Физически или юридически лица имащи задължения към  МБАЛ Ардино ЕООД  не се допускат за участие в търга;

Оглед на обекта може да се извърши всеки работен ден от 09.00 до 15.00часа .

Тел. за справки: -03651/ 4204

Д-р Гюнер Осман

Управител на МБАЛ Ардино ЕООД