Обява

Обяви

Общинска администрация на община Кирково
област Кърджали

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.43, ал.1, т.1, чл.45, ал.1, чл.59, т.1 и чл.62, ал.1 от НРПУРОИ в община Кирково, в изпълнение на Решение №254 от Протокол № 26/04.07.2017г. на ОбС – Кирково и Заповед №РД-10-571/10.08.2017г., на Кмета на Община Кирково.
ОБЯВЯВА

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

на 29.08.2017г.(вторник) от 10:00 часа в залата на ОбА-Кирково
за продажба на следния недвижим имот – частна общинска собственост:

1. Поземлен имот с идентификатор 36926.3.378, по КККР на с. Кирково, с площ 2428 (две хиляди четиристотин двадесет и осем) кв.м., за друг вид производствен, складов обект, ведно с построената в имота едноетажна масивна сграда с идентификатор 36926.3.378.1, със застроена площ 735 (седемстотин тридесет и пет) кв.м., построена през 1975г., представляващо УПИ IХ (девет), кв.26 (двадесет и шест) по ПУП на с. Кирково, одобрен със Заповед №РД-10-480/13.07.2012г. на Кмета на Община Кирково, актуван с Акт за частна общинска собственост №385/10.09.2012г., вписан в Служба по Вписвания при РС-Момчилград, с дв.вх. №1403/12.09.2012г., № на партида 7940, 7942, № на оригинала VI-45, № в описаната книга 1016, при граници на имота:30106.11.120,30106.11.301,30106.11.124,36926.3.221,36926.3.2 и 36926.3.377 при начална тръжна цена 45 977,00 (четиридесет и пет хиляди деветстотин седемдесет и седем) лева, от които за:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 36926.3.378 с площ 2428 (две хиляди четиристотин двадесет и осем) кв.м., в размер на 18 739,00 (осемнадесет хиляди седемстотин тридесет и девет) лева без ДДС.
1.2. Едноетажна масивна сграда с идентификатор 36926.3.378.1 (със застроена площ 735 (седемстотин тридесет и пет) кв.м., в размер на 27 238,00 (двадесет и седем хиляди двеста тридесет и осем) лева. Върху достигнатата цена за сградата, няма да се начислява ДДС.

Тръжна документация може да бъде закупена от кандидатите или техни упълномощени представители в „Общински център за услуги и информация на гражданите и бизнеса”, находящ се на партерен етаж в административната сграда на ОбА-Кирково, ул. „Дружба” №1, срещу представен документ за платена сума от 20,00 (двадесет) лева с включен ДДС (невъзстановима), на гише №1 (каса) на същия етаж, най-късно до 16.30 часа на 28.08.2017г.

Кандидатите за участие следва да внесат депозит в размер на 50% от началната тръжна цена, по банкова сметка IBAN: BG 61 SOMB91303334857901 BIG SOMBBGSF при “Общинска банка” АД, Финансов център – Кирково, в периода до 28.08.2017г., включително.

Предложението за участие в търга се подава от участниците или упълномощени техни представители най-късно до 17:00 часа на 28.08.2017г. в запечатан непрозрачен плик, като върху всеки плик се отбелязва входящия номер на офертата в „Общински център за услуги и информация на гражданите и бизнеса” на партерен етаж в административната сграда на ОбА-Кирково, ул. „Дружба” №1.

Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден до деня предхождащ датата на провеждане на търга от 09.00 до 16.00 часа, след закупуване на тръжна документация и съгласуване с отдел „ОСТС и ГС” при ОбА-Кирково.

Допълнителна информация на тел. 0886334476
Кмет на община Кирково: Шинаси Сюлейман