Обява

Обяви

„ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, ЧИСТОТА И БЛАГОУСТРОЙСТВО” ЕООД, ГР. КЪРДЖАЛИ

О Б Я В Я В А

публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на следния обект, собственост на „Озеленяване, чистота и благоустройство” ЕООД, гр. Кърджали

ПАВИЛИОН, с площ 9 кв. м., находящ се на адрес: гр. Кърджали, ул. „Волга”, с начална месечна наемна цена 160 /сто и шестдесет/ лв., без вкл. ДДС

1. Публичният търг ще се проведе на 05.09.2017 г., от 10.00 часа, в
административната сграда на „Озеленяване, чистота и благоустройство” ЕООД, на адрес: гр. Кърджали, бул. „Беломорски” 42, ет. 2
2. Срокът да отдаване под наем на обекта е 3 /три/ години.
3. Тръжната документация може да бъде закупена всеки работен ден, от 08.00 до 16.00 ч. от 04.08.2017 г. до 04.09.2017 г. вкл., в административната сграда на „Озеленяване, чистота и благоустройство” ЕООД, срещу такса от 60 лв., платима в касата на дружеството.
4. Депозит за участие в търга, в размер на 50 % от първоначалната наемна цена на обекта се заплаща в касата на дружеството, до 17.00 ч. на деня, предхождащ датата на провеждане на търга.
5. Оглед на обекта може да се извършва вски работен ден, от 08.00 до 16.00 ч., от 04.08.2017 г. до 04.09.2017 г. вкл., след предварително съгласуване с администрацията на „ОЧБ” ЕООД.
При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 19.09.2017 г. и 04.10.2017 г., на същото място, при същия начален час и при същите условия.
Допълнителна информация: в административната сграда на „ОЧБ” ЕООД и на телефони: 0361 655 00 ; 0896838321