Съобщение за внасяне на предложение в КЕВР

Обяви

На основание чл.18 от Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги,»Водоснабдяване и Канализация « ООД   Кърджали  уведомява всички свои потребители,че внася за разглеждане в Комисия за енергийно и водно регулиране предложение за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги за регулаторен период 2017 година – 2021 година както следва :

 

Цени на ВиК услуги  в  лв./куб.м 2017 г.
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите  1,405
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води  0,135
Цена за услугата пречистване на отпадъчните води  
Битови и приравнените към тях общ., търг. и др.  0,434
Промишлени и стопански  степен на замърсяване 1 0,478
степен на замърсяване 2 0,699
степен на замърсяване 3 0.873
Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор
Цена за услугата доставяне на вода с непитейни качества 0,649

 

 

Цени на ВиК услуги  в  лв./куб.м 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите 1.425 1,467 1,485 1,533
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води 0,127 0,129 0,134 0,133
Цена за услугата пречистване на отпадъчните води        
Битови и приравнените към тях общ., търг. и др. 0,439 0,445 0,452 0,461
0,56Промишлени и стопански      степен на замърсяване 1 0,483 0,489 0,497 0,507
степен на замърсяване 2 0,707 0,716 0,728 0,742
степен на замърсяване 3 0.883 0.894 0.909 0.926
Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор
Цена за услугата доставяне на вода с непитейни качества 0,647 0,665 0,668 0,669

 

Предложените цени са без включен ДДС.