О Б Я В А

Обяви

 

 

 

О  Б  Щ  И  Н  А     К  Ъ  Р  Д  Ж  А  Л  И

 

 

На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.94, т.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Кърджали и в изпълнение на Решение №111 от 22.05.2017г. на Общински съвет гр.Кърджали

 

О   Б   Я   В   Я   В   А :

 

Публични  търгове с тайно наддаване за продажба:

 

           На 14.07.2017 г. в стая 402, ет. IV в сградата на Общинска администрация  гр.Кърджали, бул.„България” №41 на следните имоти – общинска собственост:

  1. УПИ ІХ-6236, кв.238 по ПУП на гр.Кърджали, кв.”Студен кладенец”, отреден за „Обществено обслужване”, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.119.261 с площ 2 595 кв.м., с начин на трайно ползване: За друг вид застрояване по Кадастрална карта на гр.Кърджали,с първоначална тръжна цена 565700 лв./ без начислен ДДС/.
  2. УПИ ХІІ, кв.30 по ПУП на гр.Кърджали, кв.”Байкал”, отреден за „Търговия и услуги”, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.103.5 с площ 1 311 кв.м., с начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс по Кадастрална карта на гр.Кърджали,с първоначална тръжна цена 49 800 лв./ без начислен ДДС/.

3.Търговете ще се проведат в следната последователност:

– За УПИ ІХ-6236, кв.238 по ПУП на гр.Кърджали, кв.”Студен кладенец”, отреден за „Обществено обслужване”, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.119.261 с площ 2 595 кв.м.– 09.30 часа.

–  За УПИ ХІІ, кв.30 по ПУП на гр.Кърджали, кв.”Байкал”, отреден за „Търговия и услуги”, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.103.5 с площ  1 311 кв.м.– 10.00 часа.

  1. 4. Депозит за участие в търговете в размер на 30 % от първоначалната тръжна цена за всеки обект, се заплаща до 107.2017 г. /включително/ по сметка, посочена в тръжната документация.
  2. 5. Тръжна документация се закупува всеки работен ден до 17.00 часа на 107.2017 г. /включително/ в стая 506, ет.5 на Община Кърджали срещу такса от 50 лева, за всеки обект, платима на касата на Общината в Информационен център – І-ви етаж.
  3. 6. Цената на обектите се заплаща в левове еднократно при сключване на договора за покупко-продажба.

7.Оглед на имотите може да се прави всеки работен ден до 12.07.2017г. /включително/, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и предварително съгласуване с общинска администрация.

При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат на 28.07.2017 г.,  11.08.2017 г. и 25.08.2017 г. на същото място по същото време при същите условия.

Допълнителна информация в стая 506  на  5-ти етаж в сградата на Общинска Администрация,  тел. 0361 67 367.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

К Ъ Р Д Ж А Л И:………………….

/инж.ХАСАН АЗИС/