Успешно приключи реализацията на социален проект в Ардино

Общество

На 15 юни в заседателната зала на община Ардино се проведе заключителна конференция по проект „Подобряване на достъпа до основни социални и здравни услуги в община Ардино за постигане на независимост и социална интеграция за възрастните и хора с увреждания”. Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд и Европейския съюз по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”. Общата му стойност възлизаше на 467 619,48 лв.
Гости на конференцията бяха директорът на Дирекция „Социално подпомагане” в Ардино Зюлфие Ибрямова, директорът на Центъра за обществена подкрепа Светла Карамитева, представители на социални и здравни заведения от общината, граждани и участници в проектните дейности.
Ръководителят на проекта Антония Топчиева, с кратка мултимедийна презентация, представи основните дейности, цели, както и постигнатите резултати в рамките на проектните дейности. Отбеляза, че той бе разработен и реализиран в отговор на необходимостта от подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване в съответствие с комплексните потребности, включително и здравни, на хора с увреждания и хора над 65 години в невъзможност за самообслужване. Провокиран бе от протичащите демографски процеси, характеризиращи се с увеличаване броя на самотноживеещите хора и лицата с увреждания. „Предоставяни бяха почасови услуги в домашна среда на хора с увреждания и хора над 65 години, които са в невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация. 90 потребители ползваха социалните услуги „Домашен помощник“ и „Личен асистент“, като същевременно получаваха мотивационна и психологическа подкрепа от назначените по проекта психолог, мед. сестра и рехабилитатор. Осигурена бе заетост на 60 безработни лица, които полагаха грижи в домашна среда за потребителите. Считам, че с успешно реализирания проект Ардино се превърна в община, в която възрастните хора и лица с увреждания имаха възможност за избор, за независим, качествен и достоен живот. Изпълнена бе и нашата мисия потребителите да получат необходимата им подкрепа за постигане на независимо и пълноценно човешко съществуване“ уточни ръководителят на проекта.
Директорът на ДСП, Зюлфие Ибрямова, поднесе на присъстващите поздравите на временно изпълняващия длъжността директор на РДСП – Кърджали Адем Дурмуш и поздрави ръкодството на общината и екипа за успешно реализирания проект. Сподели, също така, надеждата си общината да има възможност в най-близко време отново да кандидатства с подобни проекти, които имат важно социално значение за хората в неравностойно положение.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“

Вашият коментар