Никола Чанев ще участва в заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район

Водещи, Общество

Регионалният съвет за развитие и Регионалният координационен комитет на Южен централен район /ЮЦР/ ще заседават утре в Смолян под председателството на областния управител Недялко Славов. Във форума ще участва и областният управител на Кърджали Никола Чанев.
Сред гостите ще бъдат още Ивайло Иванов – заместник-министър на труда и социалната политика, представители на министерства, областните управители на областите на Пловдив, Пазарджик и Хасково, кметове и представители на общините от ЮЦР, синдикални и браншови организации, експерти от ВУЗ-ове и професионални гимназии, представители на управляващите органи на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС и НПО.
Даниела Опълченска – началник-отдел в МРРБ и Секретар на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район ще представи Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на ЮЦР /2014-2020 г./ за 2016 г, чиято основна цел е да очертае обща картина на изпълнението на плана и да покаже постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите в него.
На заседанието ще бъдат актуализирани представителите на Съвета в Комитетите за наблюдение на оперативните програми за периода 2014 – 2020 г.
Областна администрация Смолян ще информира присъстващите за подготовката на „Териториален пакт за партньорство за развитие на Родопите“. Териториалните пактове съгласуват европейските, националните, регионалните програми и свързаните с тях политически инструменти и финансови ресурси с целите на „Европа 2020“. Те дават възможност да се изготвят политики, отчитащи местните условия и обхващащи трите стълба на Стратегията (интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж).
Велизар Петров – изпълнителен директор на Агенцията за регионално развитие с БЦ за МСП Пловдив, ще представи проектите: INSiGHTS – „Стратегии за интегриран бавен, зелен и здравословен туризъм“ по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 г. Партньор по проекта е Агенция за регионално развитие с БЦ за МСП Пловдив и Асоцииран стратегически партньор – Областна администрация Пловдив и проект STOB Regions – „Приемственост и трансфер на бизнес в регионите“ по Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 г. Партньор по проекта е Агенция за регионално развитие с БЦ за МСП Пловдив.
Проектът INSiGHTS – Стратегии за интегриран бавен, зелен и здравословен туризъм, по програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020, има за цел развитието на туризма, което осигурява естествена цялост на богатите природни и културни ресурси по поречието на река Дунав..
Проектът STOB regions има за цел да подобри регионалните политики за създаване на привлекателни условия за МСП в процеса на прехвърляне/онаследяване на бизнеса и успешен трансфер за новите собственици. Този трансфер запазва работни места и е високо ефективен за регионите.
На предстоящото съвместно заседание представители на управляващите органи на оперативните програми ще докладват актуална информация за активните и предстоящи схеми по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС за периода 2014-2020 г.

Вашият коментар