Чанев: Община Кърджали да намали разходите за местни дейности или няма да има финансова инжекция от централния бюджет

Водещи, Политика

„Недопустимо е планът за финансово оздравяване на община Кърджали, с който местната власт се надява да получи финансова инжекция от централния бюджет в размер на близо 10 мил.лева, да е в обем от 6 печатни страници. Убеден съм, че която и да е банкова институция при такава обосновка би отказала кредитиране дори и за 1 % от въпросната сума“. Това каза  областният управител Никола Чанев на проведеното снощи обществено обсъждане на оздравителния план за периода 2017-2019 г, който предстои да бъде разгледан на сесия на ОбС в понеделник. Чанев направи анализ на документа, публикуван на интернет-страницата на общината, изтъквайки, че в него липсват важни елементи, без които няма как гражданите да изразят информирано становище. „Няма да се спирам на намеренията ви да намалите разходите за издръжка на всички местни дейности с 5 %. Няма да се вторачвам и в разликата в пъти между част от заложените очаквани финансови резултати от миналогодишния План за оздравяване /2016-2019 г/ и настоящия. Но няма как да подмина липсата на какъвто и да било анализ на текущата ситуация от гледна точка на основни показатели, даващи представа в какво точно се изразява финансовото затруднение и кои пера от бюджета влияят пряко върху финансовото състояние. Не е показана система от критерии и финансови показатели, определени за наблюдение. Няма никаква оценка за влиянието на плана върху предоставяните услуги. Липсват всякакви междинни срокове за постигане на целевите резултати и механизъм за проследяване на изпълнението. Към Плана не е предоставена и програма за изплащане на просрочените задължения на общината. Незнайно защо се предвижда ръст на приходите в общината от увеличаване на местните данъци и такси с над 2 мил. лева за периода на действие на Плана при положение, че областният управител оспори размера на тези такси и налози пред Административния съд и на първа инстанция спечели обжалването. Също така съм озадачен от заложените 3 мил. лева допълнителни средства за по-добра събираемост на задълженията от предходни години. Само преди няколко месеца на общественото обсъждане на Бюджет 2017 главният финансист на община Кърджали на мое предложение за залагане на по-висок процент на събраните данъци отговори, че достигнатият процент е изключително висок и трудно би могъл да бъде завишен“, подчерта Никола Чанев. По думите му, би било удачно да се намалят разходите за персонал по извънтрудови правоотношения, които към 31.12.2016 г. възлизат на почти 520 000 лв. при наличието на 233 общински служители, без кметовете на кметства и кметските наместници. Делът на разходите за персонал за 2016 г. е 48,57%, т.е. почти половината от всички направени разходи, а делът на капиталовите разходи в общите извършени разходи е 17,75%, което е по-високо от средния за страната – 15,79%. Тази стойност говори за сравнително високата инвестиционна активност на общината, което би трябвало да окаже благоприятно влияние върху местната икономика. Но изгражданите инфраструктурни обекти към момента не показват такова въздействие, тъй като те са предимно насочени в социално-битовата и административната сфера. Нещо повече, те не само, че не внасят приходи, а генерират и допълнителни разходи“, обобщи областният управител.

На база на направения анализ от Министерство на финансите за 2016 г. община Кърджали е сред 21 от общо 258 общини в страната, които влизат в списъка на общините с трайни финансови затруднения. Кърджали, заедно с Перник, са единствените общини – областни центрове в този списък. Ако не бъдат взети адекватни мерки, община Кърджали ще остане без възможности за допълнително финансово подпомагане, като причината за това няма да бъде централната власт, а административната немощ на кметския екип“, категоричен бе Никола Чанев.

Арда нюз