Начо Ковачев свика заседание на Асоциацията по ВиК

Икономика

Областният управител Начо Ковачев свика редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К – Кърджали в качеството си на неин председател. Наред с представителите на държавата, на форума присъстваха упълномощени представители на общините Кърджали, Момчилград, Джебел и Черноочене, които формираха изискуемия кворум. Членовете на АВиК приеха отчета за дейността и отчета за изпълнение на бюджета за изтеклата 2016 г ., съгласуваха бюджета на Асоциацията за 2017 г, както и бизнес-план за развитие на „В и К“ ООД за регулаторния период 2017 – 2021 г. В Бизнес-плана на дружеството за следващите пет години са заложени инвестиции в размер на 3,3 млн лева. Предложени са и цени на „ВиК“ услугите до 2021 г, съгласно стандартите на КЕВР за социално поносим разход.   През 2017 г жителите на областния град ще заплащат 2,41 лв/куб.м за вода /в това число за доставка, отвеждане на отпадните води и пречистване/, при максимално допустима от КЕВР цена от 3, 51 лв. До 2021 г стойността на водата е предвидено да се повиши до 2,58 лв/куб.м при допустима 4,02 лв. През миналата година АВиК сключи договор със съществуващия оператор „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Кърджали за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК-системите и съоръженията в областта, включително новоизградените ПСОВ в Кърджали и Момчилград, заедно  с довеждащата им инфраструктура.

„АВиК“ е юридическо лице със седалище в Областна администрация. Тя не е търговско дружество, дейността й е изцяло регламентирана от Закона за водите, а средствата за функционирането й се осигуряват от държавата, в лицето на МРРБ, и общините, които правят годишни вноски от бюджетите си, съобразно процентното съотношение на гласовете.