Обявление

Обяви

На основание чл. 4, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на община Черноочене

О Б Я В Я ВА М

19. 01. 2017 година /четвъртък/ за публично обсъждане на проекта за Програма за управление и разпореждане с общинската собственост в община Черноочене за 2017 година. Обсъждането ще се проведе от 10,00 часа в залата на НЧ „Пробуда 1952“ в с. Черноочене.
Проекта на Програмата е на разположение на интересуващите се в ст. №12 на общината.
АЙДЪН ОСМАН:
Кмет на Община Черноочене