Обява

Обяви

На основание чл.110, ал.2 от НРПУРОИ в община Ардино във връзка с  чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.21 от НРПУРОИ и в изпълнение на  Решение № 200  от  28.12.2016 година на ОбС – Ардино на Общински съвет –Ардино и Заповед № 10  от  05.01.2017 година на кмета на общината

 

ОБЯВЯВА ТЪРГ С  ЯВНО  НАДДАВАНЕ

 

На 27.01.2017 година /петък/ от 12.00 часа в залата на Общинска администрация – Ардино, за отдаване под наем на части от имоти,  частна общинска собственост, както следва:

1.Общинско нежилищно помещение –магазин, находящ се на Общински пазар –  Ардино, сектор”Б”, /Акт №165 от 24.02.2000г./, с площ 12.00 кв.м., за срок от три /3/ години,  за развиване на търговска дейност.

2.Общинско нежилищно помещение – магазин, находящ се на Общински пазар –  Ардино, сектор”Б”, /Акт №165 от 24.02.2000г./, с площ 24.00 кв.м., за срок от три /3/ години,  за развиване на търговска дейност, при следните тръжни условия:

  • Депозит за обекта по т.1   в размер на  три месечни наема – 56 лв с ДДС  ;
  • Депозит за обекта по т.2   в размер на  три месечни наема – 12 с ДДС ;  
  • Депозитите се внасят в касата на община Ардино, в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, до 16.00 часа на 26.01.2017год.;
  • Тръжна документация, в размер на 00 лв. се закупува от касата на община Ардино, в срок до деня, предхождащ провеждането на търга;
  • Заявленията за участие в търга се внасят в деловодството на община Ардино в същия срок;
  • Оглед на помещенията – веки работен ден – от 10.00 до 15.00 часа;
  • При липса на кандидати, повторни търгове да се проведат при същите

условия, всяка следваща седмица, в същия ден и час;

Физически или юридически лица имащи задължения към общината – неиздължени наеми, такси, ел.енергия, вода, данък сгради, такси за битови отпадъци и др. не се допускат за участие в търга;

 

Тел.за доп.информация: 03651/ 40-40 вътр.33

 

 

 

РЕСМИ МУРАД

Кмет на община Ардино