Пазарът няма да работи само на 17,18 и 19 април

Кметът на община Кърджали д-р инж.Хасан Азис издаде нова заповед №392/15.04.2020г. във връзка със заповед на министъра на здравеопазването  за функционирането на пазарите. Общински ,,Пазар на производителите“ ЕАД гр. Кърджали […]

Обява

за представяне на проектни предложения по процедура BG05M2OP001-3.010 МИГ Стамболово-Кърджали 54 – Подмярка 2 „ Образователна интеграция  на ученици от маргинализирани общности “, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен […]

Кметът на Ардино инж. Изет Шабан изпрати поздравителен адрес до лекарите и здравните работници

За поредна година кметът на община Ардино инж. Изет Шабан и председателят на общинския съвет Сезгин Байрям изпратиха поздравителен адрес по случай Международния ден на здравето и здравния работник до […]

Обява

Общинска администрация на община Кирково област Кърджали На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.15 ал.1 и чл.61 от НРПУРОИ в община Кирково и в изпълнение на […]

Община Кърджали препоръчва носене на маски в закрити и открити обществени места

Във връзка с Писмо с Изх.№04-04-47/31.03.2020г. на Министъра на здравеопазването на Република България, относно препоръка за носене на лични предпазни средства, адресирано до Министъра на вътрешните работи, кметовете на общини […]

Обява

Общинска администрация на община Кирково област Кърджали На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.7 от Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен […]

МИГ Ардино-Джебел приема проектни предложения по мярка 8.6

Програма за развитие на селските райони Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –  Европа инвестира в селските райони   Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРОГРАМАТА […]

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ДИРЕКЦИЯ “МЕСТНИ ПРИХОДИ” УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ, Уведомяваме Ви, че в ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г. е приет и публикуван Закон за мерките и действията по време […]

Заповед на кмета за удължаване на противоепидемичните мерки до 12 април

Със заповед№326/  26.03. 2020  г. на кмета на община Кърджали инж.Хасан Азис се  удължава  срока  на  въведените  противоепиде- мични  мерки до 12.04.2020 г., включително.Заповедта е на основание чл. 44, ал. […]

Покана № 7

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М На 31.03.2020 год. /вторник/ от 10.00 часа в „ […]

Заповед на кмета инж. Хасан Азис във връзка с обявеното извънредно положение

                     З   А   П   О   В   Е   Д                                    №   302                      гр. Кърджали,   21.03. 2020  г.   На основание чл. 44, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и […]

Конкурс за идейни предложения за реконструкция на фонтана в Ардино

Във връзка с желанието на жителите на Община Ардино, кметът инж. Изет Шабан, обяви конкурс за реконструкция (трансформация) на фонтана, който се намира  в централния градски парк. Изискванията към участниците […]

МИГ „Стамболово-Кърджали 54“ приема проекти по Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

О Б Я В А за представяне на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.216 на МИГ Стамболово-Кърджали 54 Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”,  по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА […]

Кризистният щаб в общината Кърджали с нови мерки срещу разппостранението на коронавируса

Със заповед №279/15.03.2020г. на кмета на община Кърджали инж.Хасан Азис  на основание чл. 44, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.29, чл.31, чл.63 от Закона […]

Кметът на Кърджали издаде заповед за противоепидемични мерки на територията на общината

Кметът на община Кърджали издаде заповед № 278/13.03.2020г. 13.03. 2020 г. във връзка със Заповед № РД-01-12/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването на Република България за въвеждане на противоепидемични мерки на […]

Съобщение

Управителният съвет на СНЦ МИГ „Минерални бани – Черноочене“ уведомява всички заинтересовани лица, че УДЪЛЖАВА първия краен срок на прием по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.325 по подмярка 4.2. […]

Обява

за подаване на проектни предложения чрез процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.060 МИГ Ардино – Джебел „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Ардино – Джебел“  Сдружение […]

Покана

за публично обсъждане на инвестиционно намерение по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 и поемане на дългосрочен общински дълг за осигуряване на съфинансиране (собствен принос, чрез финансов инструмент) от община […]

Покана до жителите на община Кърджали за участие в подготовката за изготвяне на бюджета за 2020 г. и публичното му обсъждане Със заповед №1536/10.12.2019г. Кметът на Община Кърджали инж.Хасан Азис […]

Покана

На основание чл. 23, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М На 04.12.2019 г. /сряда/ от 10.00 ч. в сградата на […]

Покана

На  основание чл. 23, ал.4   от  Закона  за  местното  самоуправление  и  местната  администрация С В И К В А М На  22.11.2019 г.  /петък/   от  10.00 ч.  в  сградата  на  […]

Обява

Общинска администрация – Джебел   на основание чл. 10а от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед  №796 от 13.08.2019 […]

Обява

На основание чл.110 от НРПУРОИ в община Ардино във връзка с чл.35,ал.1 от ЗОС , чл.35,ал.1 и чл. 99 от НРПУРОИ в община Ардино и в изпълнение на Решение № […]

Обява

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ГРАД КЪРДЖАЛИ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО В и К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК” ООД, ГР. КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЛЕДНАТА […]

Съобщение

Във връзка с изменение на Заповед № 269/27.02.2019 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти – общинска собственост, поради допусната техническа грешка. В т.1 […]

Съобщение

Във връзка с изменение на Заповед № 273/27.02.2019 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти – общинска собственост, поради допусната техническа грешка. 1. В […]

СЪОБЩЕНИЕ

Ръководството на община Кърджали съобщава на гражданите, че предварителния списък на картотекираните за общински жилища семейства за 2019г. е изнесен на входа на общината на 27.03.2019г. Възражения по обявения списък […]