Обява

На основание чл.110, ал.2 от НРПУРОИ в община Ардино във връзка с чл. чл.14, ал.1 от ЗОС ,чл.21 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение №141от 10.08.2016 година на Общински […]

Покана

Покана до жителите на община Кърджали за участие в подготовката за изготвяне на бюджета за 2018 г. и публичното му обсъждане  Със заповед №1529/06.12.2017г.  Кметът на Община Кърджали инж.Хасан Азис […]

Обявление

Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно – процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: ” Дениз […]

Обявление

Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно – процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице: ”Пътно подържане […]

Съобщение на ВиК – Кърджали

“Водоснабдяване и канализация” ООД – град Кърджали уведомява всички абонати, ползващи питейна вода от ПС „Бенковски”, ПС „Крилатица”1 и 2, ПС „Фотиново”, ПС „Островец”, ПС „Птичар”, „ПС Загорско”, че съгласно […]

Обява

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 40, ал.1, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с […]

Обява

”ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, ЧИСТОТА И БЛАГОУСТРОЙСТВО” ЕООД гр. КЪРДЖАЛИ О Б Я В Я В А публичен търг, с тайно наддаване, за отдаване под наем на търговска площ, собственост на “Озеленяване, чистота […]

о б я в а

О   Б   Щ   И   Н   А        К   Ъ   Р   Д   Ж   А   Л   И На основание  чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1, от НРПУРОИ на Община Кърджали, […]

Съобщение

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове Община Кърджали уведомява всички граждани и юридически лица, че на сайта на общината е публикуван проект за изменение и допълнение на […]

О Б Я В А

Общинска администрация на община Кирково област Кърджали  На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.43, ал.1, т.1, чл.45, ал.1, чл.59, т.1  и чл.62, ал.1 от НРПУРОИ в община Кирково, в изпълнение […]

Обява

На основание чл.11 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и  разпореждане със земи от общински поземлен фонд на община Момчилград във връзка с чл.3, ал.1, т.2 и […]

ОБЯВА

МБАЛ – АРДИНО  ЕООД ГР. АРДИНО, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ На основание чл.105 от Закона за лечебните заведения, във връзка с  чл.20, ал.1, т.11 от Наредбата за общинските търговски дружества и в […]

Обява

Общинска администрация на община Кирково област Кърджали На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.43, ал.1, т.1, чл.45, ал.1, чл.59, т.1 и чл.62, ал.1 от НРПУРОИ в община Кирково, в изпълнение […]

Обява

„ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, ЧИСТОТА И БЛАГОУСТРОЙСТВО” ЕООД, ГР. КЪРДЖАЛИ О Б Я В Я В А публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на следния обект, собственост на „Озеленяване, чистота […]

Съобщение за внасяне на предложение в КЕВР

На основание чл.18 от Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги,»Водоснабдяване и Канализация « ООД   Кърджали  уведомява всички свои потребители,че внася за разглеждане в Комисия за енергийно […]

Съобщение

На   основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Община Момчилград обявява за публично обсъждане отчета за касово изпълнение  на общината за 2016 г., което ще се проведе на […]

Съобщение

Поради техническа грешка в Поканата за среща на представители на Сдруженията на собствениците на жилища включени за саниране по Националната програма за енергийна ефективност на МРРБ  са посочени блокове, за […]

Съобщение на ВиК – Кърджали

„Водоснабдяване и канализация” ООД – град Кърджали съобщава на своите абонатите, че на 22.05.2017 година /понеделник/ поради отстраняване на авария на магистрален водопровод в района на Старо място ще бъде […]

Съобщение

УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ, НАПОМНЯМЕ ВИ, ЧЕ ДО 02.05.2017г. МОЖЕТЕ ДАПЛАТИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ С 5% ОТСТЪПКА ПРИ ПЛАТЕНА ЦЯЛА СУМА ЗА 2017г. Задълженията си може […]

Покана

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М: На 04.04.2017 година /вторник/, от 14,00 часа, в салона […]

Съобщение

“Водоснабдяване и канализация” ООД – град Кърджали уведомява всички абонати, ползващи питейна вода от ПС „Бенковски”, ПС „Крилатица”1 и 2, ПС „Фотиново”, ПС „Островец”, ПС „Птичар”, „ПС Загорско”, че съгласно […]

Регламент Избори 2017

Регламент на в-к „Арда нюз и сайта – ardanews.info за отразяване на предизборната кампания за предсрочните парламентарни избори – 2017 Цени за публикации във вестника /на кв.см/ – на цветна […]

Съобщение

“Водоснабдяване и канализация” ООД – град Кърджали уведомява всички абонати, ползващи питейна вода от ПС „Бенковски” – селата Бенковски, Дедец, Добромирци, Дрянова глава, Растник, Медевци, Загорски, Здравчец, Мъглене, Първенци, Янино […]

Покана

Бихме искали да ни представите Оферта за «Доставка на материали и дидактически пособия, предназначени за обученията по практика по професия: «Озеленител» код 622020, Специалност «Парково строителство и озеленяване» при изпълнение […]