Обява

за подаване на проектни предложения чрез процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.060 МИГ Ардино – Джебел „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Ардино – Джебел“  Сдружение […]

Покана

за публично обсъждане на инвестиционно намерение по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 и поемане на дългосрочен общински дълг за осигуряване на съфинансиране (собствен принос, чрез финансов инструмент) от община […]

Покана до жителите на община Кърджали за участие в подготовката за изготвяне на бюджета за 2020 г. и публичното му обсъждане Със заповед №1536/10.12.2019г. Кметът на Община Кърджали инж.Хасан Азис […]

Покана

На основание чл. 23, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация С В И К В А М На 04.12.2019 г. /сряда/ от 10.00 ч. в сградата на […]

Покана

На  основание чл. 23, ал.4   от  Закона  за  местното  самоуправление  и  местната  администрация С В И К В А М На  22.11.2019 г.  /петък/   от  10.00 ч.  в  сградата  на  […]

Обява

Общинска администрация – Джебел   на основание чл. 10а от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед  №796 от 13.08.2019 […]

Обява

На основание чл.110 от НРПУРОИ в община Ардино във връзка с чл.35,ал.1 от ЗОС , чл.35,ал.1 и чл. 99 от НРПУРОИ в община Ардино и в изпълнение на Решение № […]

Обява

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ГРАД КЪРДЖАЛИ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО В и К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК” ООД, ГР. КЪРДЖАЛИ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЛЕДНАТА […]

Съобщение

Във връзка с изменение на Заповед № 269/27.02.2019 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти – общинска собственост, поради допусната техническа грешка. В т.1 […]

Съобщение

Във връзка с изменение на Заповед № 273/27.02.2019 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти – общинска собственост, поради допусната техническа грешка. 1. В […]

СЪОБЩЕНИЕ

Ръководството на община Кърджали съобщава на гражданите, че предварителния списък на картотекираните за общински жилища семейства за 2019г. е изнесен на входа на общината на 27.03.2019г. Възражения по обявения списък […]

Съобщение

“Водоснабдяване  и  канализация” ООД Кърджали  уведомява, във връзка с получено писмо от собственика на водопровода за промишлена /непитейна/ вода, че поради извършване на строително-монтажни работи ще бъде преустановено водоподаването на […]

Покана

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014 – 2020 СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 002 – 3 ОПРЧР […]

Обява

Изгубено куче порода чау-чау в района на кв. „Байкал“ в Кърджали. Кучето е бледо кремаво, на около 3 месеца. Моля, ако някой има информация да се свърже на тел. 0888239884

Обява

На основание чл.110, ал.2 от НРПУРОИ в община Ардино във връзка с чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.17, ал.1 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение № 482 от 31.01.2019 година […]

Покана за публично обсъждане на Проекта за Бюджет 2019 г. на община Кърджали

На 18 януари от 17.00 ч. в залата на Бизнесинкубатора ще се проведе публичното обсъждане на параметрите по Проектобюджет 2019г .на община Кърджали.Материали по Проекта са представени на електронната страница […]

Обява

„НИС Петрол“ ЕООД е част от групата Газпром Нефт. Компанията е изградила верига бензиностанции с покритие на територията на Република България. Търговските обекти  оперират под търговската марка Gazprom, позиционирани в премиум […]

Съобщение

Водоснабдяване и канализация” ООД – град Кърджали уведомява всички абонати, ползващите питейна вода от система „Нановица” – селата Нановица и Неофит Бозвели, че на 10 януари /четвъртък / и 11 […]

Покана

На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси, Кметът на Община Черноочене Айдън Осман КАНИ жителите на община Черноочене, бизнеса, второстепенните разпоредители с бюджет, представителите на читалищата, спорта […]

Уведомление

„В и К” ООД – КЪРДЖАЛИ на основание Решение № Ц – 20 от 28.12.2018 год. на Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) обявява утвърдени цени в сила от […]

Обява

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (Загл. изм. – ДВ, бр. 3 от 2006 г.) «КЛИЙН СТАРТ» ООД , град Момчилград О […]

Обява

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО – ДЖЕБЕЛ“ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МИГ АРДИНО – ДЖЕБЕЛ“ СТАРТИРА От 10.12.2018 г. в ИСУН 2020 прием на проектни предложения по процедура на подбор […]

Покана

УС на СНЦ „МИГ Стамболово – Кърджали 54“ кани всички свои членове да вземат участие в Общото събрание, което ще се проведе на 05.12.2018 г. от 10.00 ч. в залата […]

Обява

Програма за развитие на селските райони Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –  Европа инвестира в селските райони   Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРОГРАМАТА […]

Покана

Проект “НИЕ-Инициативни в Европа” П О К А Н А Уважаеми госпожи и господа, Община Кърджали има удоволствието да покани младите хора, представителите на бизнеса и неправителствените организации да участват […]

Обява

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересуваните, че в ДВ. бр.43 от 25.05.2018г. e обнародван проект На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план свързан с Регионални […]

„Интернешънъл Пауър Съплай“ АД набира персонал за завода в Кърджали

„Интернешънъл Пауър Съплай“ АД предлага високотехнологични продукти и интегрирани решения в областта на ВЕИ (възобновяеми енергийни източници), електрификация на отдалечени райони, телекомуникации, енергоснабдяване, нефт и газопроводи и военната сфера. Компанията […]

Обявление

На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Кърджали съобщава за обществено обсъждане на проект ”Изменение на Общ устройствен план в частта на УПИ I-101, кв.91 по […]