Обява

за подбор на проектни предложения за предОставяне на безвъзмездна финансова помощ ПО МЯРКА 4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА “ , ЧРЕЗ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ,  ФИНАНСИРАНА ПО […]

ПОКАНА

ПОКАНА към ученици и младежи за участие в събитие „СТАНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛ ЗА ЕДИН ДЕН“ относно опазването на прилепите на територията на „МИГ Стамболово – Кърджали 54“ Община Кърджали кани всички […]

ПОКАНА

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЧЕРНООЧЕНЕ, ОБЛАСТ  КЪРДЖАЛИ   П О К А Н А  На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл. 38, […]

Първа земляческа среща на ардинци се проведе в Бурса

В Бурса се проведе първия землячески-пикник по проект  „Среща на поколения – Ардинци“. Инициативата бе организирана от Община Ардино със съдействието на побратимената община Нилюфер и Сдружението за културно сътрудничество „Егридерелилер“ […]

О Б Я В А

На основание чл. 50 от НРПУРОС на ОбС – Черноочене, Заповед № 452 от 13.06.2022 г. на Кмета на община Черноочене и Решения №37/05.06.2014 г.; №№05, 08, 16, 17/04.03.2022 г.; […]

ОБЯВА

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА,  чл.8 от  Глава втора на Наредба за стопанисване и управление на земеделски земи от общински поземлен фонд на Община Ардино,  в изпълнение  Решениe №363 […]

ОБЯВА

На основание чл.110, ал.2 от НРПУРОИ в община Ардино във връзка с  чл. 14, ал.7  от Закона за общинската собственост  и  чл.17, ал.1 от НРПУРОИ в Община Ардино , в […]

ОБЯВА

На основание чл.110  от НРПУРОИ в община Ардино във връзка с чл.35,ал.1  от  ЗОС , чл.35,ал.1  и чл. 99 от НРПУРОИ в община Ардино и в изпълнение на Решение №379 […]

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

На основание чл.78, ал.3 от Административно – процесуалния кодекс Общински съвет – Черноочене съобщава на  всички заинтересувани лица, че с  Решение № 41 от 20.05.2022 г. на  Общински съвет – […]

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ обявява на заинтересованите лица, че в ДВ бр.40 от 31.05.2022 г. са обнародвани одобрени проекти Община Кърджали на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че […]

Сдружение Местна инициативна група „Минерални бани – Черноочене” обявява прием по процедура с № BG06RDNP001-19.508 мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от СВОМР с няколко крайни срока, ПЪРВИ КРАЕН СРОК – 01.08.2022 г., 17:00 ч.

О Б Я В А   по чл.46 ал.3- ал.6 /Наредба 22/2015 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по  ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 […]

Сдружение Местна инициативна група „Минерални бани – Черноочене” обявява прием по процедура с № BG06RDNP001-19.229 мярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от СВОМР с един краен срок – 04.07.2022 г., 17:00 ч.

О Б Я В А по чл.46 ал.3- ал.6 /Наредба 22/2015 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по  ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г.  […]

В Ардино се проведе се обществено обсъждане на проект „Историческите каменни мостове в Родопите – съвременни методи за представяне и опазване“

Обществено обсъждане на резултатите от проект „Историческите каменни мостове в Родопите – съвременни методи за представяне и опазване“ се проведе в залата на Общинския музей в Ардино. На него присъстваха […]

О Б Я В Л Е Н И Е

Управителният съвет на Ловно – Рибарско сдружение (ЛРС) „Бели брези” – гр. Ардино на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква Общо събрание на Сдружението на 2 юли 2022 година (събота) […]

Областният управител Даниел Делчев осигурява безплатни кинопрожекции за Деня на детето

Безплатно кино за малчуганите осигурява областният управител Даниел Делчев по случай Международния ден на детето. На 1 юни /сряда/ в салона на кино „Роял“ ще се излъчват прожекции на следните […]

ПОКАНА

ПОКАНА УС на СНЦ „МИГ Стамболово – Кърджали 54“ кани всички свои членове да вземат участие в Общото събрание, което ще се проведе на 05.07.2022 г. от 10.00 ч. в […]

Поздравление на БСП по случай 24 май

Здраве, вълнение, обич към писаното слово, трепет и жажда за творчество пожелава Областният лидер на БСП Милко Багдасаров на всички ученици, учители, дейци на културата и изкуството, просветители и духовни […]

Поздравления на кметове на общини по случай 24 май

Кметът на община Кирково Шинаси Сюлейман и Общинският съвет поздравяват учителите и учениците и всички просветни и културни дейци с Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, […]

ПОКАНА

                                                      П О К А Н А                                                               № 5              На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,                                                              С […]

Обява

На основание чл.110, ал.2 от НРПУРОИ в община Ардино във връзка с чл. 14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1 от НРПУРОИ в Община Ардино , в […]

ОБЯВА

На основание  Решения  №8  протокол №1 от 27.01.2022г.и №32 от  протокол №2 от 28.02.2022 г. на Общински съвет-Момчилград, заповед №РД-19-168 от 16.05.2022 г. на кмета на общината, издадена на основание […]

Ръководството на община Ардино поздравява спортистите по повод Деня на българския спорт

Днешната дата 17 май е обявена за Ден на българския спорт и професионален празник на работещите в сферата на спорта. Денят е признание за огромните усилия на стотици български спортисти, […]