Обява

На основание чл.11 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и  разпореждане със земи от общински поземлен фонд на община Момчилград във вр. с чл. 93, във вр. […]

Обява

На основание чл.11 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и  разпореждане със земи от общински поземлен фонд на община Момчилград във вр. с чл. 93, във вр. […]

Съобщение на „ВиК“

„Водоснабдяване и канализация” ООД – град Кърджали съобщава на своите абонатите, че поради независещи от дружеството обстоятелства, прекъсването на водоподаването обявено за 25.11.2020 г. от 13.00 до 18,00 часа за […]

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

„Водоснабдяване и канализация” ООД – град Кърджали съобщава на своите абонатите, че във връзка с монтиране на измервателни уреди за дистанционно отчитане на разхода на вода ще бъде прекъснато водоподаването […]

Обява

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО – ДЖЕБЕЛ открива процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.072 – МИГ Ардино – Джебел „Повишаване на конкурентоспособността […]

Спират водата на част от Кърджали в четвъртък

Водоснабдяване и канализация” ООД – град Кърджали съобщава на своите абонатите, че поради направа на връзка при реконструкцията на водопровод по ул. „Добруджа” ще бъде прекъснато водоподаването на 12.11.2020 година […]

СЪОБЩЕНИЕ

Община Ардино със съобщение към гражданите и юридическите лица, които са подали заявления за освобождаване от такса за битови отпадъци Отдел „Местни данъци и такси “ към община Ардино съобщава […]

Сдружение Местна инициативна група „Минерални бани – Черноочене” обявява трети прием по мярка 4.1 от СВОМР по процедура с № BG06RDNP001-19.110 по трети краен срок – 14.12.2020 г., 17:00 ч.

О Б Я В А   за подбор на проектни предложения за предОставяне на безвъзмездна финансова помощ ПО МЯРКА 4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА “ , ЧРЕЗ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО […]

Камарата на строителите в Кърджали с поздрав за Деня на строителя – Димитровден

Камарата на строителите в Кърджали поздравява всички, работещи в сферата на строителството по случай Деня на строителя – Димитровден Уважаеми архитекти, проектанти, строителни инженери и всички ангажирани в сферата на […]

Спират водата на част от абонатите заради реконструкция на водопровод

Водоснабдяване и канализация” ООД – град Кърджали съобщава на своите абонатите, че поради направа на връзка при реконструкцията на водопровод по ул. „Добруджа” ще бъде прекъснато водоподаването на 22.10.2020 година […]

Покана

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 28а, ал. 1 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и […]

Обява

На основание чл.44, ал.2 ЗМСМА, чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ, чл.102 ППЗСПЗЗ, чл.31, ал.11 от Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от общинския поземлен фонд и в изпълнение на Решение […]

Ръководството на община Ардино честити Международния ден на учителя

По случай Международния ден на учителя – 5 октомври, кметът на община Ардино инж. Изет Шабан и председателят на Общинския съвет Сезгин Байрям поздравяват всички учители в oбщината. „Уважаеми учители, […]

Обръщение на ръководството на община Черноочене

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ, УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА! Традиционно всяка година през втората седмица на месец Октомври, Община Черноочене организира Селищен празник с богата и разнообразна програма […]

Обръщение на инж. Изет Шабан по повод 60-годишнината от обявяването на Ардино за град

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Традиционно всяка година през месец септември община Ардино организира Есенни културни празници с богата и разнообразна програма с участие на известни културни дейци, фолклорни състави, гости […]

Обявление

Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице: Стефан Иванов Емилов с […]

Обявление

ОБЩИНА  КЪРДЖАЛИ С Ъ О Б Щ А В А На заинтересованите, че в ДВ. бр.76 от 28.08.2020 г. е обнародван проект: Община Кърджали на основание чл.128, ал.1 във връзка […]

Заповед

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.9, ал.3 от Закона за пътищата, чл.4, ал.1, т.2 от Наредбата за организацията на транспортната дейност и безопасността на движението в Община Кърджали, във […]

Заповед

№758  гр. Кърджали, 29.07.2020 г. На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 12 […]

Заповед

№757 гр. Кърджали, 29.07. 2020 г. На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. […]

Обява

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО – ДЖЕБЕЛ“    кани желаещите да представят проектни предложения  по втори прием по процедура BG06RDNP001-19.259 –  МИГ Ардино – Джебел – мярка 8.6 – „Подпомагане […]

ПОКАНА

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: „Европа инвестира в селските райони” Програма за развитие на селските райони 2014–2020 г. УС на СНЦ „МИГ Стамболово – Кърджали 54“ кани […]

Областният съвет на ДПС-Кърджали благодари на активистите за подкрепата в парк „Росенец“

От свое име и от името на Областния съвет на ДПС инж. Изет Шабан изказва искрените си благодарности към всички членове и симпатизанти на Движението за права и свободи от […]

Обява

Програма за развитие на селските райони Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –  Европа инвестира в селските райони   Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРОГРАМАТА […]

Поздравителен адрес за рождения ден на „Бащата на тениса” в Ардино Решат Айдън

Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан и председателят на общинския съвет Сезгин Байрям изпратиха Поздравителен адрес на почетния гражданин и „Бащата на тениса” в Ардино Решат Айдън, по повод […]

Покана

За публично обсъждане на Проекта за План за финансово оздравяване на община Кърджали за периода 2019-2020 година В изпълнение на Решение №103/30.04.2020г.на Общински съвет –Кърджали: На 17 юни от 17,30 […]

Продължава приема на предложения за реконструкция на фонтана в Ардино

Продължава набирането на предложения по обявения конкурс за реконструкция и/или премахване и благоустрояване на фонтана и прилежащия терен в централния парк на град Ардино до читалище „Родопска искра“. Напомняме Ви, […]

Спират промишлената вода заради ремонт на водопровода

“Водоснабдяване  и  канализация” ООД Кърджали  уведомява, във връзка с получено писмо от собственика на водопровода за промишлена /непитейна/ вода, че поради настъпили усложнения при ремонтните дейности, които извършват, водоподаването ще […]