Покана

УС на СНЦ „МИГ Стамболово – Кърджали 54“ кани всички свои членове да вземат участие в Общото събрание, което ще се проведе на 05.12.2018 г. от 10.00 ч. в залата […]

Покана

Проект “НИЕ-Инициативни в Европа” П О К А Н А Уважаеми госпожи и господа, Община Кърджали има удоволствието да покани младите хора, представителите на бизнеса и неправителствените организации да участват […]

Обява

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ СЪОБЩАВА на заинтересуваните, че в ДВ. бр.43 от 25.05.2018г. e обнародван проект На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план свързан с Регионални […]

„Интернешънъл Пауър Съплай“ АД набира персонал за завода в Кърджали

„Интернешънъл Пауър Съплай“ АД предлага високотехнологични продукти и интегрирани решения в областта на ВЕИ (възобновяеми енергийни източници), електрификация на отдалечени райони, телекомуникации, енергоснабдяване, нефт и газопроводи и военната сфера. Компанията […]

Обявление

На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Кърджали съобщава за обществено обсъждане на проект ”Изменение на Общ устройствен план в частта на УПИ I-101, кв.91 по […]

Покана

Покана за публично обсъждане На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл.24 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни […]

Покана

На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси и в изпълнение, Кметът на Община Черноочене Айдън Осман КАНИ жителите на община Черноочене, бизнеса, второстепенните разпоредители с бюджет, представителите […]

Обява

На основание чл.110, ал.2 от НРПУРОИ в община Ардино във връзка с чл. чл.14, ал.1 от ЗОС ,чл.21 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение №141от 10.08.2016 година на Общински […]

Покана

Покана до жителите на община Кърджали за участие в подготовката за изготвяне на бюджета за 2018 г. и публичното му обсъждане  Със заповед №1529/06.12.2017г.  Кметът на Община Кърджали инж.Хасан Азис […]

Обявление

Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно – процесуален кодекс, обявява на следните заинтересувани лица: ” Дениз […]

Обявление

Община Кърджали, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл.61, ал.3 от Административно – процесуален кодекс, обявява на следното заинтересувано лице: ”Пътно подържане […]

Съобщение на ВиК – Кърджали

“Водоснабдяване и канализация” ООД – град Кърджали уведомява всички абонати, ползващи питейна вода от ПС „Бенковски”, ПС „Крилатица”1 и 2, ПС „Фотиново”, ПС „Островец”, ПС „Птичар”, „ПС Загорско”, че съгласно […]

Обява

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 40, ал.1, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с […]

Обява

”ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, ЧИСТОТА И БЛАГОУСТРОЙСТВО” ЕООД гр. КЪРДЖАЛИ О Б Я В Я В А публичен търг, с тайно наддаване, за отдаване под наем на търговска площ, собственост на “Озеленяване, чистота […]

о б я в а

О   Б   Щ   И   Н   А        К   Ъ   Р   Д   Ж   А   Л   И На основание  чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1, от НРПУРОИ на Община Кърджали, […]

Съобщение

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове Община Кърджали уведомява всички граждани и юридически лица, че на сайта на общината е публикуван проект за изменение и допълнение на […]

О Б Я В А

Общинска администрация на община Кирково област Кърджали  На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.43, ал.1, т.1, чл.45, ал.1, чл.59, т.1  и чл.62, ал.1 от НРПУРОИ в община Кирково, в изпълнение […]

Обява

На основание чл.11 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и  разпореждане със земи от общински поземлен фонд на община Момчилград във връзка с чл.3, ал.1, т.2 и […]

ОБЯВА

МБАЛ – АРДИНО  ЕООД ГР. АРДИНО, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ На основание чл.105 от Закона за лечебните заведения, във връзка с  чл.20, ал.1, т.11 от Наредбата за общинските търговски дружества и в […]

Обява

Общинска администрация на община Кирково област Кърджали На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.43, ал.1, т.1, чл.45, ал.1, чл.59, т.1 и чл.62, ал.1 от НРПУРОИ в община Кирково, в изпълнение […]

Обява

„ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, ЧИСТОТА И БЛАГОУСТРОЙСТВО” ЕООД, ГР. КЪРДЖАЛИ О Б Я В Я В А публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на следния обект, собственост на „Озеленяване, чистота […]

Съобщение за внасяне на предложение в КЕВР

На основание чл.18 от Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги,»Водоснабдяване и Канализация « ООД   Кърджали  уведомява всички свои потребители,че внася за разглеждане в Комисия за енергийно […]

Съобщение

На   основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Община Момчилград обявява за публично обсъждане отчета за касово изпълнение  на общината за 2016 г., което ще се проведе на […]

Съобщение

Поради техническа грешка в Поканата за среща на представители на Сдруженията на собствениците на жилища включени за саниране по Националната програма за енергийна ефективност на МРРБ  са посочени блокове, за […]

Съобщение на ВиК – Кърджали

„Водоснабдяване и канализация” ООД – град Кърджали съобщава на своите абонатите, че на 22.05.2017 година /понеделник/ поради отстраняване на авария на магистрален водопровод в района на Старо място ще бъде […]